Pentru a se menţine în atenţia comunităţii şi a provoca interesul unor noi segmente de public instituţiile bibliotecare au nevoie de o promovare continuă şi eficientă.
În acest context scopul bibliotecii „Ovidius” în activităţile de promovare este de a menţine şi îmbunătăţi imaginea, de a informa, a convinge şi a reaminti utilizatorilor actuali şi potenţiali despre bibliotecă şi serviciile ei.
Promovarea imaginii bibliotecii Ovidius se realizează planificat, printr-un complex de activităţi. Se urmăreşte:
– fidelizarea utilizatorilor;
– construirea unei imagini pozitive a instituţiei la nivelul comunităţii servite;
– formarea şi susţinerea încrederii clienţilor în calitatea şi diversitatea colecţiilor;
– menţinerea la un nivel înalt a ţinutei manifestărilor şi profesionalismului personalului bibliotecii.
În cadrul bibliotecii Ovidius promovarea imaginii se realizează, după principiul să faci lucruri bune şi să vorbeşti despre ele. În acest context menţionat, „vorbitul despre lucrurile bune” se face fie prin intermediul mass-media locală (canale de televiziune, posturi de radio şi cotidiane), care este deosebit de interesată să culeagă informaţii şi să efectueze înregistrări la numeroasele activităţi din bibliotecă, şi prin intermediul paginei web a bibliotecii, care se adresează tuturor categoriilor vizate de promovarea imaginii. În ceea ce-i priveşte pe locuitorii oraşului, există desigur o majoritate reprezentativă, care nu are acces la o asemenea sursă de informare (pagina web), aşa că informaţia din mass-media le oferă cea mai consistentă compensaţie.
Putem afirma cu certitudine că BP Ovidius are o imagine pozitivă bine conturată în societate. Imaginea bibliotecii Ovidius nu s-a format într-o zi sau un an, ea s-a format în timp ca impact al informaţiei difuzate de mass-media, prin publicitate şi prin relaţii cu comunitatea locală, prin opiniile exprimate public de către angajaţi şi de către utilizatorii bibliotecii, prin satisfacţia obţinută de persoane din exterior (utilizatori, parteneri – scriitori, autori, personalităţi, bibliotecari din alte biblioteci) în urma utilizării produselor sau serviciilor oferite de bibliotecă.
Fiind în Anul Naţional al Imaginii Bibliotecii Publice în comunitate si aflându-ne la 15 ani de activitate am elaborat şi utilizat mai multe instrumente de marketing pentru promovarea imaginii:
• publicaţii de prezentare;
• carte de vizită;
• actualizarea paginii web
• organizarea multor evenimente inedite pentru comunitatea chişinăuiană;
• participarea la evenimentele din comunitatea locală şi cea profesională;
• participarea cu lucrări la concursurile profesionale;
• articole în presa locală;
• emisiuni şi reportaje la diverse posturi de TV şi radio;
• colectarea de opinii ale utilizatorilor;
Instrumentul de baza al marketingului on-line de biblioteca este pagina web. Ea reprezintă legătura dintre bibliotecă şi utilizatorii ei, sub forma imaginii si textului. În acest mod putem atrage atât utilizatorul existent cat si pe cel potenţial spre bibliotecă. Pagina web este locul unde poţi căuta informaţii, poţi face reclamaţii, poţi adresa întrebări bibliotecarului. Informaţia de pe pagină este structurată pe câteva capitole de bază: prezentare generală (istoric, organizarea internă, personal), program de funcţionare, servicii oferite, promovarea colecţiilor prin expoziţii virtuale şi liste bibliografice tematice, prezentarea e-bibliografiilor elaborate de bibliotecă. Pe parcursul realizării site-lui, acesta s-a îmbogăţit cu date noi din activitatea bibliotecii, cu imagini care ilustrează preponderent activităţile culturale, fiind un mod excelent de promovare a acestora şi a instituţiei noastre. Pentru consumatorii de informaţii de la distanţă datele plasate pe site-ul bibliotecii noastre se actualizează în permanenţă. În procesul comunicaţional al bibliotecii cu societatea un loc aparte îl deţine colaborarea Bibliotecii Ovidius cu mass-media. Pe parcursul a 15 ani la nenumăratele manifestări, evenimente desfăşurate în instituţia noastră, reprezentanţii mass-mediei au fost alături de noi pentru a difuza informaţia nu doar pentru chişinăuieni, dar pentru întreaga republică şi chiar peste hotarele ei. Prin funcţia lor informaţională, media scrisă, vorbită şi vizuală ne ajută să fim în legătură şi cu non-utilizatorii bibliotecii. Astfel suntem conectaţi la întreaga comunitate chişinăuiană, ei fiind potenţialii utilizatori ai serviciilor noastre. În 15 ani de activitate Biblioteca „Ovidius” apare de cca 250 de ori în paginile unor publicaţii naţionale precum Literatura şi arta, Capitala, Glasul, Flux, Săptămîna, BiblioPolis ş.a., dar şi în ediţiile din România: Biblioteca (Bucureşti), Tomis, Biblion (Constanţa), care au contribuit la aducerea mai eficientă în atenţia publicului a suportului informaţional pe care biblioteca îl oferă gratuit, în paralel cu serviciile sale tradiţionale şi moderne.
În acest an am planificat implicarea mai amplă a colectivului în crearea imaginii pozitive a bibliotecii, pentru a da o mai mare valoare instituţiei şi colaboratorilor săi. Până în prezent au fost publicate deja 66 articole unde se scrie despre lucrurile bune care au loc în bibliotecă. 30 articole sunt semnate de angajaţii bibliotecii. Popularizarea unor activităţi şi a impactului produs s-a realizat prin amplasarea a trei articole despre programul Lecturile verii în paginile ediţiilor periodice pentru copii (Florile dalbe, Tribuna copiilor). O colaborare frumoasă s-a stabilit cu redacţia revistei literare Roua stelară, redactorul acestei reviste d-ul D. Mămăligă este moderatorul clubului de dezbateri literare Spirit şi intelect. În fiecare număr al revistei sunt relatate informaţii şi impresii de la şedinţele interesante, expuse de însăşi membrii clubului. O creativitate aparte o dovedeşte voluntarul bibliotecii Iulia Ciornîi (5 articole).Colaborarea cu comunitatea locală se realizează şi prin site-ul Preturii sectorului Centru care deseori relatează despre lucrurile frumoase desfăşurate în bibliotecă. Despre imaginea bibliotecii în comunitate ne vorbeşte şi publicaţia aniversară Biblioteca – Izvor de lumină. În articolele semnate de toţi colaboratorii bibliotecii se aduce din plin în atenţia publicului profesional dimensiunea culturală şi informaţională a BP Ovidius. Astfel a fost analizată şi sintetizată toată activitatea bibliotecii în 15 ani de activitate, a fost oglindită atitudinea societăţii prin publicarea mesajelor de apreciere şi felicitare din partea autorităţilor şi a utilizatorilor fideli. Informaţia din această revistă va contribui din plin la sporirea imaginii bibliotecii în întreaga comunitate chişinăuiană. Plasarea ei pe site-ul bibliotecii măreşte considerabil aria de comunicare a imaginii bibliotecii.
De asemenea o colaborare fructuoasă o întreţinem de ani de zile atât cu redacţiile de ştiri ale TVM, EuTV, NIT, ProTV Chişinău, cât şi ale Radioului Naţional, Antenei C, fiind prezenţi în emisiunile: Semnal junior, Ars adolescentina, Forţa junimii, Portrete literare, Actualităţi, La o ceaşcă de cafea, Ora copiilor, Duminica copilăriei mele şi altele. Aceste emisiuni au transmis informaţii ample despre evenimentele culturale, patrimoniul informaţional de care dispune biblioteca, contribuţia sa în procesul educaţional, rolul social al bibliotecii în dezvoltarea tinerilor. Dar aş vrea să menţionez că cel mai frecvent, cel mai activ în colaborare cu biblioteca este Zina Izbaş, producător-coordonator al emisiunilor radio pentru adolescenţi şi tineret Forţa junimii, Semnal junior, Nocturna. Astfel reuşim să avem o legătură permanentă cu adolescenţii şi tinerii din comunitate. Majoritatea activităţilor organizate la biblioteca noastră sunt orientate tot pentru această vârstă.Imaginea bibliotecii Ovidius este într-o evoluţie continuă prin utilizarea serviciilor mass-media în scopul informării opiniei publice. Dar nu uităm că o instituţie poate fi promovată cu succes şi cu ajutorul materialelor promoţionale tradiţionale elaborate de bibliotecă (afişe, semne de carte, ghidul bibliotecii, pliante etc.). În aceste materiale am reflectat cele mai actuale şi necesare servicii, forme noi de activitate. Aceste materiale au devenit o parte indispensabilă în comunicarea cu utilizatorii, în crearea imaginii. În colaborare cu serviciul marketing al BM „B. P. Hasdeu” şi graţie editurii „Cu drag” în acest an s-a elaborat şi editat un set de materiale promoţionale de o înaltă calitate poligrafică:
• Ghidul bibliotecii
• Revista aniversară Biblioteca izvor de lumină
• Semn de carte aniversar “15 ani Biblioteca: Comunicare. Parteneriat. Performanţe”
• Semn de carte „Chişinăul citeşte o carte”
• Semn de carte
• Semn de carte „Ziua bibliotecii în grădiniţă”
• Semn de carte Program de voluntariat „Prietenii bibliotecii”
• Semn de carte „ Chef de umor”
• Pliant aniversar Biblioteca Ovidius 15 ani
• Pliant bibliografic „Apa pe Glob”
• Diplomă pentru cei mai fideli cititori a bibliotecii
O prezentare succintă a bibliotecii utilizatorilor le este oferită prin intermediului Panoului de informaţii al bibliotecii, care este amplasat în holul clădirii. La panou este afişată toată informaţia despre structura bibliotecii, serviciile, evenimentele ce au loc în bibliotecă. În scopul valorificării eficiente a fondului existent în bibliotecă şi a popularizării acestuia se fac anunţuri despre manifestările culturale la care pot participa. În permanenţă Informăm publicul asupra fondului de carte prin afişarea listelor bibliografice tematice şi ale ediţiilor noi, în special ale documentelor electronice disponibile. Evaluarea activităţii bibliotecii de către cititori prin audit intern a impulsionat studierea boxei de idei, a aprecierilor şi sugestiilor fixate în cartea de onoare a bibliotecii. Eficienţa politicii de promovare, reacţiile la serviciile oferite, satisfacţia din partea beneficiarilor au fost exprimate prin mulţumirile, sugestiile din boxa de idei. Analizând sugestiile utilizatorilor din Boxa de idei a bibliotecii am constatat: beneficiarii bibliotecii sunt în mare măsură satisfăcuţi de activitatea bibliotecii, de echipa profesionistă a bibliotecii.
Nu puţine sunt totuşi doleanţele de îmbunătăţire continuă:
• colecţie de carte mai bogată la literatura universală,
• mai multe cărţi conform programei de studiu;
• mai multe exemplare de cărţi des solicitate (Coelhio P., Brown D. ş.a.) pentru a putea fi împrumutate la domiciliu de mai mulţi utilizatori.
• un spaţiu mai încăpător şi condiţii mai bune în sala de lectură.
• automatizarea bibliotecii la un nivel mai dezvoltat;
• mai multe calculatoare pentru utilizatori;
• dotarea oficiului copii cu un calculator;
• utilizarea nelimitată a serviciilor Internet.
Pentru a evolua imaginea în ansamblu a bibliotecii, calitatea serviciilor şi a diagnostica interesele informaţionale ale utilizatorilor în fiecare an realizăm sondaje şi chestionare. Temele propuse în acest an au fost: Programul de funcţionate a bibliotecii ; Corespunderea colecţiilor bibliotecii intereselor informaţionale ale utilizatorilor. Opiniile şi doleanţele cititorilor fixate în feed-back, precum şi numeroasele întâlniri şi discuţii cu publicul ne-au determinat să modificăm adesea activitatea noastră şi s-o armonizăm cu preferinţele publicului. Aceste metode de colectare a informaţiei oferă posibilitatea unei cunoaşteri mai largi a intereselor şi preferinţelor cititorilor.Pentru a-şi desfăşura cu succes activitatea, pentru a menţine imaginea în societate biblioteca colaborează cu instituţii de acelaşi profil, organizaţii oficiale şi ONG. Acestea sunt fundaţii, ambasade, uniuni profesionale şi instituţii de învăţământ. În permanenţă colaborăm cu instituţiile de învăţământ (şc. nr 24, şc. nr.39, şc. nr.41, gimnaziul 53, liceul Mihai Vitezul, liceul Titu Maioresu, liceul Univers LIONS, Centrul comunitar „Buburuza”, „Florile dalbe”, „Andrieş”, Colegiul Naţional de Medicină, Colegiul Politehnic, Colegiul Industrial de Construcţii, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat etc.) atât din sectorul Centru cât şi din municipiu. Scopul acestor colaborări este de a ridica calitatea serviciilor bibliotecii, prin diversificarea programelor culturale ale bibliotecii pentru atragerea unui număr mai mare de public. Această colaborare ne-a furnizat noi experienţe, idei, cunoştinţe, noi utilizatori.
Încadrându-se în activitatea profesională a bibliotecii, în cadrul Programului „Săptămâna uşilor deschise” a fost organizată şi o activitate profesională specifică bibliotecilor moderne – un brainstorming, Ce imagine avem? Ce imagine vrem? Unde s-au obţinut noi informaţii vizavi de imaginea bibliotecii în comunitate. Moderatorul acestei activităţi a fost dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski. Invitaţi au fost bibliotecari atât din filialele BM B. P. Hasdeu cât şi de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii Ion Creangă şi bibliotecari şcolari.
Colectivul bibliotecii s-a învrednicit de un şir de diplome şi menţiuni din partea diverselor organizaţii: Preturii sectorului Centru, Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport a primăriei municipiului Chişinău şi a sectorului Centru, Societatea Limba Noastră cea română, Liceul Mihai Viteazul, Gimnaziul nr. 53, Liceul Univers LIONS, Şcoala grădiniţă nr. 226. Omagiile aduse bibliotecii şi distincţiile primite ne îndreptăţesc să credem că eforturile colectivului bibliotecii Ovidius pe parcursul a 15 ani de activitate nu au fost în zadar, că performanţele obţinute sunt recunoscute.
Prin activitatea practică ne-am convins că într-un mediu saturat de mesaje informaţionale, unicul mijloc de a te face văzut, remarcat (lucru foarte greu într-un secol al tehnologiilor moderne informaţionale) este să ai ceva de spus cu adevărat interesant şi atractiv.

2 gânduri despre „Imaginea Bibliotecii Ovidius în comunitatea chişinăuiană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s